Privacy statement

Uw privacy is belangrijk, voor u en voor ons. Wij leggen daarom graag uit waarom en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Eerlijkheid en openheid zijn voor ons belangrijke waarden. Zo willen we graag met onze relaties een duurzame vertrouwensband opbouwen. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en uw keuzes respecteren en beschermen. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Uw informatie moet bij ons veilig zijn, en daar doen we alles aan. Al onze medewerkers zijn gebonden aan strenge privacy-regels en worden daarop voortdurend gecontroleerd. We delen uw gegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de uitvoering van onze overeenkomst. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Evenmin sturen we u marketingberichten, tenzij u ons hierom heeft gevraagd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening en bedrijfsvoering.

Wij willen graag dat u precies weet hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook dat deze up-to-date zijn. Het staat u daarom vrij uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verbeteren. Natuurlijk kunt u ons ook laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken. Omdat de gegevens van u zijn, kunt u ons ook vragen om deze aan u over te dragen.

Bij de uitvoering van de overeenkomst werken wij uiteraard samen met partners, zoals campinghouders en serviceproviders. Wij werken uitsluitend met betrouwbare partners die dezelfde privacy-normen hanteren als wij. Deze partners krijgen uw persoonsgegevens alleen als dat echt nodig is en onder strikte privacy-voorwaarden. We hebben ervoor gezorgd dat uw persoonsgegevens daar even veilig zijn als bij ons.

De manier waarop ACSI met uw gegevens omgaat, is volgens de nieuwe Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt of wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken wij deze in overeenstemming met dit Privacy Statement. Uit de navolgende vragen en antwoorden blijkt in detail waaruit uw persoonsgegevens bestaan en hoe we deze gebruiken, verwerken en beveiligen.

Voor algemene vragen of klachten in verband met dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via e-mail: dataprotection@acsi.eu. De Functionaris zal u om veiligheidsredenen vragen om een identiteitsbewijs voordat uw verzoek in behandeling wordt genomen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Deze gegevens zeggen iets over een natuurlijk persoon. Het zijn gegevens die betrekking hebben op uw identiteit, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer, maar ook uw IP-adres. Persoonsgegevens omvatten dus dit soort gegevens, maar ook profielfoto's, persoonlijke voorkeuren en koopgedrag en financiële gegevens.

Onderaan deze pagina, in bijlage 1, vindt u de categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken.

Ook cookies behoren tot de persoonsgegevens. Wat cookies zijn, waarom wij deze gebruiken en hoe wij ermee omgaan, kunt u lezen in onze Cookieverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij en hoe gebruiken wij deze?

Bij ACSI staat de klant altijd centraal. Dat vinden we logisch. Wij willen voor u de optimale reisproducten ontwikkelen en daarvoor moeten wij met u in contact komen en met u communiceren. Dat helpt ons om u precies te leveren wat u wilt.

Wij verzamelen of ontvangen uw gegevens via onze websites, boekingsformulieren, apps, maar ook via social media.

U verstrekt ons uw gegevens als u een account aanmaakt, een enquête invult of als u zich aanmeldt voor het ontvangen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Verder krijgen wij uw gegevens via het aankoopproces. Door te browsen op onze websites verzamelen wij cookies die essentieel zijn voor het goed functioneren en beveiligen van onze apps en websites.

Wij verwerken persoonsgegevens om de overeenkomst met u na te (kunnen) leven. Zo kunnen wij uw boekingen beheren en u van relevante informatie voorzien. Als u dat wilt, ontvangt u van ons regelmatig marketingberichten, al dan niet via nieuwsbrieven. Wij meten uw tevredenheid en zoeken oplossingen als u niet (helemaal) tevreden bent. Ten behoeve van onze productontwikkeling houden wij statistieken bij. Dat helpt ons om de relatie met u te bestendigen alsook nieuwe klanten te werven. Het analyseren en onderzoeken van persoonsgegevens is nodig voor het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten; kortom, om u (nog) beter van dienst te zijn.

Via onze analyses kunnen wij met behulp van geautomatiseerde profileringstechnieken u informeren over producten en activiteiten die afgestemd zijn op uw persoonlijke interesse en behoefte.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de interne bedrijfsvoering noodzakelijk is. Met deze derde partijen hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten die ons ervan verzekert dat deze derde partijen dezelfde strenge privacy-standaarden hanteren als wij.

Uw persoonsgegevens worden door ons nooit ter verkoop aangeboden.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Mede ten behoeve van uw persoonsgegevens zorgen wij voor een veilige en integere bedrijfsvoering. Onze medewerkers die de persoonsgegevens verwerken kunnen zich ook buiten de Europese Economische Ruimte bevinden en van daaruit voor ons of voor onze serviceproviders werk verrichten. Ook met deze buiten de EER gevestigde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Bij hen zijn uw gegevens daarom net zo veilig als bij ons.

Omdat het verzenden van informatie via internet nu eenmaal niet volledig beveiligd is, kunnen wij en de derden met wie wij samenwerken de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Elke verzending blijft daarom voor uw eigen risico.

Af en toe bevatten onze websites en apps links naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en affiliates. Als u een link naar een van deze websites volgt, besef dan dat deze websites hun eigen privacy-beleid hanteren en dat wij daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dit beleid.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens in ons bezit hebben. Dat is om te voldoen aan uw wensen en behoeften of om onze wettelijke verplichtingen na te leven. Zodra wij uw gegevens niet langer nodig hebben, worden ze uit onze systemen verwijderd of geanonimiseerd waardoor uw identiteit daaraan niet langer kan worden ontleend.

Wij bewaren persoonsgegevens met betrekking tot een klant zeven jaar na de beëindiging van de relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten met wie nog geen contact is geweest, worden zes maanden na verzameling bewaard. Persoonsgegevens van potentiële klanten die hebben aangegeven contact met ons te willen hebben, worden twee jaar bewaard.

Wat zijn uw privacy-rechten?

Wij vinden het belangrijk dat u controle heeft over uw persoonsgegevens. U kunt deze controle uitoefenen via de volgende rechten:

Recht op informatie
Recht op inzage
Recht op correctie
Recht om vergeten te worden
Recht om bezwaar te maken tegen marketing en profilering
Recht op het intrekken van uw toestemming
Recht op dataportabiliteit
Recht om cookies uit te schakelen
Recht om te klagen

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en / of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. ACSI behoudt zich het recht voor om zelfstandig, of in opdracht van de campings, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

ACSI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is ACSI aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

ACSI streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

Hyperlinks

Op deze door ACSI uitgegeven website treft u een aantal links aan naar andere websites. ACSI kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die u bij deze partners achterlaat. Lees voor de wijze waarop onze partner met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website waarnaar verwezen wordt. Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan ACSI worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt of vormen een onderdeel van een betalende reclamecampagne. ACSI heeft geen zeggenschap over de websites van deze partners en is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Er bestaan daarnaast websites die naar deze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan ACSI geëxploiteerd. ACSI wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement dateert van 24 mei 2018. Elke wijziging of aanvulling van het Privacy Statement wordt direct openbaar gemaakt.

Bijlage 1: Categorieën van persoonsgegevens

Hieronder staan de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. In dit Privacy Statement is uitgelegd waarvoor we deze persoonsgegevens mogelijk kunnen verwerken en op basis waarvan.

Categorie persoonsgegevensVoorbeeld
Persoonlijke identificatiegegevensNaam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, e-mail, handtekening, gebruikersnaam in sociale media, klantnummer, rekeningnummer
Persoonlijke kenmerkenLeeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, persoonlijke interesses, vrijetijdsbesteding, gezinssamenstelling, relaties, lidmaatschappen
Elektronische identificatiegegevensIP- adres, cookies
CommunicatiegegevensVastleggingen vanuit face-to-face-contacten, contacten via telefoon, e-mail, app, brief, vastleggingen van gesprekken over producten en diensten, vastleggingen van klachten en vragen
Financiële gegevensBankrekening en betaalgedrag
Gegevens over producten en dienstenAfgenomen producten en diensten, interesses in producten en diensten
Bijzondere persoonsgegevensGegevens genoemd in artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Overige persoonsgegevensUser-id en wachtwoord, burgerservicenummer, rijksregisternummer